Blog Detail

Kombi prevoz Budimpešta, Beč, Temišvar, Prag, Bratislava

Gea Tours: Kombi prevoz putnika, najam vozila, avio karte-NON-STOP 24h

Organizator je u obavezi odgovoriti na primljenu pismenu, urednu i blagovremenu reklamaciju u roku od 8 dana od dana prijema iste, i u istom roku izvršiti povraćaj sredstava na ime sniženja cene, za slučaj da je prigovor opravdan. Ukoliko prigovor nije uredan da bi se po njemu moglo postupati, organizator će dostaviti putniku dopis-odgovor sa pozivom da isti u ostavljenom roku uredi, pod pretnjom posledica propuštanja. Isto tako, organizator nije u obavezi da razmatra grupne reklamacije dostavljene bez taxi becici http://www.taxi-travel.me/ urednog punomoćja za zastupanje, kao ni grupne reklamacije bez činjenično konkretizovanog prigovora u odnosu na svakog korisnika ponaosob. Niti jedna varijanta prevoza ne podrazumeva uključen besplatan obrok niti piće u toku putovanja, ukoliko nešto drugo nije predvidjeno programom. U slučaju kašnjenja autobusa zbog vremenskih uslova, vanrednih prilika u saobraćaju, prekomernih zadržavanja na granicama, kvara i slično, organizator ne snosi odgovornost za eventualne posledice izazvane zakašnjenjem.

taxi becici	http://www.taxi-travel.me/'

Organizator putovanja ima pravo na izmenu programa putovanja, ukoliko je ista uzrokovana vanrednim okolnostima koje organizator nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti, s tim da troškovi koji su nastali usled izmene programa padaju na teret organizatora. Do napred navedene promene može doći u toku relizacije putovanja i usled specifičnosti na pojedinim destinacijama u odnosu na kalendarski period ( verski praznici i običaji, državni praznici i sl.). U tom slučaju, organizator je dužan bez odlaganja izvestiti putnika o promeni, na način koji je u datom trenutku najcelishodniji, te je putnik u obavezi prihvatiti i usmeno obaveštenje (ukoliko zbog nedostatka https://podgorica.taxi/ vremena nije moguće uputiti isto pismenim putem). Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih prazloga prekine, organizator ima pravo na naknadu za stvarno izvršene usluge. Ako u programu putovanja nije drugačije predviđeno Organizator može da predvidi da usluge koje se isključivo koriste u inostranstvu ( fakultativni izleti, ulaznice na lokalitetima i sl. ) putnik plaća direktno inostranoj agenciji – trećem licu, u inostranstvu. Cene su utvrdjene na osnovu ugovora sa našim ino partnerima i NE MORAJU odgovarati cenama objavljenim na licu mesta – destinaciji, gde putnik boravi, te eventualna razlika u ceni, ne može biti predmet reklamacije.

Hotel Castellastva, Crna Gora – Petrovac

Ukoliko putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz tačke 12. – maršrutu i pauze (mesta i dužine trajanja) tokom putovanja određuje pratilac grupe i vozač koji imaju pravo da, zbog nepredvidivih, neizbežnih, zakonskih ili bezbedonosnih i sličnih okolnosti, promene red  vožnje, mesto polaska/dolaska autobusa, maršrutu i mesta za pauze i redosled obilazaka lokalitata i lokalitete koji će se obići. Organizator ima pravo da skrene prevozno sredstvo do 20 kilometara sa objavljene maršrute radi sakupljnja putnika, a da o tome prethodno ne obavesti putnika.

https://podgorica.taxi/

Putnik je odgovoran za svoju avionsku i brodsku kartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata brodske, avionske i bording karte. Putnik u celosti snosi posledice gubitka/nestanka iste tokom putovanja. – brodske, avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznačenim https://taxi-travel.me/ imenima, relacijama, datumima i vremenima. – prevoz putnika vazdušnim, drumskim, železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se i direktna je odgovornost ovih prevoznika određena u skladu sa propisima i običajima kojima se regulišu pomenute vrste prevoza i van uticaja i odgvornosti su organizatora.

Slovačka

„Kompanija“ neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koju možete pretrpeti ukoliko Vam je odbijen ulazak ili ste izbačeni sa događaja od strane lokalnih vlasti ili organizatora. Putnik je dužan striktno poštovati carinske i devizne propise, kako Srbije, tako i propise i zakone zemalja kroz koje prolaze i u kojima boravi – te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja zbog kršenja navedenih propisa- sve posledice i troškove snosi sam putnik. Putnik je dužan od pograničnih vlasti obezbediti odgovarajuću potvrdu o svim svojim vrednostima i dragocenostima koje nosi sa sobom.

Sommarens 15 bästa resmål Allt om Resor – expressen.se

Sommarens 15 bästa resmål Allt om Resor.

Posted: Fri, 01 Jun 2018 07:00:00 GMT [source]

Pravo je i dužnost putnika da se detaljno upozna sa programom putovanja, kao i sa sadržinom OUP i uslova osiguranja, što prilikom zaključenja ugovora o putovanju, putnik ( u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe vrši uplatu ) potvrdjuje, prihvatanjem klauzule sadržane u ugovoru. Bazeni u okviru smeštajnog objekta mogu biti privremeno zatvarani zbog čišćenja, kao i u vreme popodnevnog odmora i noću. Radno vreme bazena zavisi isključivo od smeštajnog objekta i može biti dvokratno.

Minibus prevoz

Putnik je dužan da, na traženje organizatora, blagovremeno dostavi sve podatke i isprave potrebne za organizovanje putovanja, a posebno za pribavljanje viza, prevoznih karata, rezervaciju za smeštaj i sl. U retkim slučajevima kada Vam „Kompanija“ obezbedi karte koje se nalaze u lošijoj kategoriji od one koja je precizirana, „Kompanija“ će vam nadoknaditi razliku u skladu sa cenama karata objavljenih na „Sajt“u na dan kupovine. U retkim slučajevima kada je „Kompanija“ potvrdila ulaznice za sektor određenog tima, ali su vam obezbeđene ulaznice za sektor protivničkog tima, biće vam nadoknađen iznos od 5% do 20% u zavisnosti od specifičnih okolnosti svakog slučaja, po diskrecionom pravu „Kompanije“. Osim obaveza kompanije prema vama kao registrovanog kupca karata kao što je ovde predviđeno, „Kompanija“ neće imati nikakvu odgovornost niti snositi bilo kakvu odgovornost nekoj trećoj strani koja koristi kupljene karte.

  • Ukoliko putnik, u roku predvidjenom ugovorom, programom putovanja, ili ovim Opštim uslovima putovanja, ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao, u kom slučaju se primenjuju odredbe tač.
  • Smeštajnu jedinicu u kojoj putnik boravi, dužan je ostaviti u zatečenom stanju kao u dolasku, čistu, urednu i neoštećenu.
  • Kvalitet usluge, lokalni prevoz raznovrsnost i kvantitet hrane odredjen je zvaničnom kategorijom objekta, visinom cene, lokalnim običajima na odredjenoj destinaciji, bez obzira da li se radi o usluživanju po principu švedskog stola ili menija.
  • U retkom slučaju da vam „Kompanija“ obezbedi karte koje nisu jedna do druge, kako je potvrdila „Kompanija“, dobićete nadoknadu za odvojeno sedište u iznosu od 3% do 15% cene plaćene karte, u zavisnosti od udaljenosti između sedišta datih karata.
  • Kod otkaza ugovora, organizator putniku ne vraća uplaćeni iznos na ime osiguranja i dobijanja viza.
  • – ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30% (ili drugog minimuma koji odredi hotelijer), moguće je da se umesto usluge samoposluživanja tzv.

Ukoliko pre započinjanja putovanja dođe do promene smeštajnog objekta koja nije prouzrokovana krivicom organizatora, putnik je dužan da bez naknade, odnosno smanjenja cene ugovorenog aranžmana prihvati ponuđenu zamenu, ukoliko je u istom mestu i iste ili više kategorije, osim u slučaju da želi da, zbog promene, odustane od putovanja, što je moguće bez primene tačke 11. U tom slučaju, eventualna viša cena vanpansionske potrošnje i 4 bakšiša u hotelu iste ili više kategorije ne može biti predmet reklamacije putnika. Kada treće lice stupa na mesto lica koje je rezervisalo određenu turističku uslugu, organizator ima pravo na naknadu za nastale stvarne troškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cene i troškove zamene putnika. Organizator neće prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugom pravnom regulativom.

Hotel Continental Palace, Kos – Grad Kos

Ukoliko postoji sef u smeštajnoj jedinici ili na recepciji, putnik je dužan prilikom smeštaja deponovati svoje dragocenosti u sef. Neuskladjenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu putnika ( imena putnika i dr.) mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom, u toku putovanja, za šta posledice snosi sam putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada je dobije od vodiča na aerodromu, ili službenika agencije u poslovnici. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte, te putnik u celosti snosi posledice gubitka istih. Cena aranžmana odredjena je cenovnikom važećim na dan zaključenja ugovora, te obavezuje ugovorne strane, izuzev u zakonom predvidjenim slučajevima, kada organizator može zahtevati povećanje cene. 3.1.2 Nakon što ste stavili porudžbinu na „Sajt“ (“Porudžbina”) klikom na dugme “pošalji”, porudžbina će biti preneta na „Kompaniju“ radi potvrde i izvršenja.

Coronavirus in Montenegro: Two more cases, Number of COVID19 … – Total Montenegro News

Coronavirus in Montenegro: Two more cases, Number of COVID19 ….

Posted: Sat, 21 Mar 2020 07:00:00 GMT [source]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *